วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์พักคอย (Community lsolation) ณ พิพิธภัณฑ์พระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อเสื้อสกรีนรณรงค์ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมากชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์พักคอย (Community lsolation) ณ พิพิธภัณฑ์พระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อตรายางเพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง เช่าเต้นท์โดมหน้าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นธุรการกองคลัง สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นคนสวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นแม่บ้านทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นผู้ดูแลและผลิตน้ำประปา และจดมิเตอร์น้ำประปาของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้รับส่งเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นแม่บ้านทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest