thumbs
นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
โทร.08-4625-7788
thumbs
นางกฤษณี โกยดุลย์
ครู
โทร.09-3694-1289
thumbs
นางสุภาวดี วงศ์สุ่ย
ครู
โทร.09-8017-6838
thumbs
นางสาววิชชุดา ชุมเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.09-8527-1333
thumbs
นายสุภาษิต ทิ้งบริรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.09-8054-5687
thumbs
นางสาวอังคณา โกยดุลย์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.08-0690-1570

Share on Line
Share on Pinterest