thumbs
นายศรากูล สร้างสมจิตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.09-5419-8909
thumbs
- ว่าง -
นายช่างโยธา

thumbs
นายประดับพันธ์ ไชยพิทักษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร.09-3791-6439
thumbs
นางสาวศรุตา เจริญกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายอภิเชษฐ์ กองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร.06-2542-6354
thumbs
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Share on Line
Share on Pinterest