thumbs
นางกิติยา ธารจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.08-5784-7708
thumbs
นางสาวสิริกร ทองพุฒน์
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร.08-4838-6132
thumbs
- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

thumbs
นางสาวเฉลิมขวัญ เหยี่ยวหิ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.09-3715-1845
thumbs
นางสาวพรชนก จิตตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.08-5337-3609
thumbs
นางวัลย์ลดา ชูประดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.08-9588-0095

Share on Line
Share on Pinterest