thumbs
นางกิติยา ธารจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
โทร.08-5784-7708
thumbs
นายศรากูล สร้างสมจิตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.09-5419-8909
thumbs
จ.ส.ท. นพรัตน์ เกษมสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.08-8751-4929
thumbs
นายสุวิญณพัฒน์ ปรางน้อย
นิติกรชำนาญการ
โทร.09-1650-5990
thumbs
นายเชาวลิต งามแป้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.08-7297-4008
thumbs
นายณัฐวุฒิ นันทศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร.08-1677-2340
thumbs
นายสมมาศ ชูเกลี้ยง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.08-3978-5550
thumbs
นางนวลพรรณ สืบสอาด
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.06-2494-4036
thumbs
นางเกศรา ไชยพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร08-0147-5914
thumbs
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

thumbs
นางอรพันธ์ ทองพุฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.08-9292-7258
thumbs
นายทวีศักดิ์ ชัยแป้น
พนักงานขับรถยนต์
โทร.090-4867477
thumbs
นายพนมกร กลิ่นสุวรรณ
พนักงานขับรถประจำรถขยะ
โทร.08-5472-5541
thumbs
นางสาวอัจฉราวรรณ ทิพย์รงค์
ผู้บันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีฯ
โทร.08-9509-7520

Share on Line
Share on Pinterest