thumbs
นางกิติยา ธารจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
โทร.08-5784-7708
thumbs
นายศรากูล สร้างสมจิตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.09-5419-8909
thumbs
นางกิติยา ธารจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.08-5784-7708
thumbs
นายศรากูล สร้างสมจิตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.09-5419-8909
thumbs
นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
โทร.08-4625-7788

Share on Line
Share on Pinterest