"แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน
เลื่องลือประเพณีและวัฒนธรรม ชาวกะปง-ท่านามีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

Share on Line
Share on Pinterest