กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่

       ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์วิจัยและ พัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การวางแผนการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาการ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา งานส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest