กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่         

 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม      การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบ  เขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ

          (1) งานก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน  ทางระบายนํ้าและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ งานระบบ ข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการราคาก่อสร้าง  และงานจ้างต่าง ๆ งานด้านการสำรวจและออกแบบก่อสร้างต่าง ๆ  งานเขียนแบบงานธุรการประจำกองช่าง  งานจัดทําฎีกาและพัสดุประจํา กองช่าง  งานรับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารและจัดทำใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    
          (2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์    งานออกแบบ  รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          (3) งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภค เช?นระบบไฟฟ?า และกิจการประปา  เป็นต้น  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  งานระบายนํ้างานจัดตกแต่งสถานที่ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest