กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่

   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิกจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ   เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลอง  ประจำเดือน ประจำปี     งานการจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  งานเกี่ยวกับพัสดุของ    องค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำ  ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออก เป็น  ๔ งาน  คือ

          (1) งานการเงิน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานเบิกจ่ายทุกประเภท   งานฝากเงิน งานเก็บรักษาเงิน   งานตรวจเงิน  งานจัดทำการเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี   งานโอนเงินเดือน  งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ  งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งานงบทรัพย์สิน   หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          (2) งานบัญชี    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  งานงบการเงินและงบทดรอง       งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งานรายงานทางการเงิน รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          (3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานภาษีอากร งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  งานรับคำร้องหรือคำขอต่าง ๆ ของผู้เสียภาษี  งานตรวจสอบและประเมินภาษีเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  งานแจ้งผลประเมินภาษี  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น   งานลงรายการเกี่ยวกับการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงพื้นที่และภาษีป้ายในทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี      ( ผ.ท.5 )   งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน  งานจัดทำทะเบียนเงินรายรับ  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          (4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   ปฏิบัติหน้าที่ด้านการซื้อและจ้าง      งานพัสดุตามระเบียบ  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตอบรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุระเบียบ ฯ  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีสัญญาซ้อน / จ้าง  ตามระเบียบ ฯ  การต่ออายุสัญญา  และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ / สัญญาจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์ของ อบต. ปฏิบัติหน้าที่ด้านตรวจสอบสภาพพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้  และทรัพย์สินของ อบต.ก่อนซ่อมบำรุงรักษา  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจ้างการแลกเปลี่ยน  การเช่าพัสดุ  การทำสัญญา  การต่ออายุสัญญา  ปฏิบัติหน้าที่การจ้างที่ปรึกษา  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทะเบียนพัสดุ  ควบคุมและตรวจสอบ  พัสดุและทรัพย์สินของ อบต.  ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานแจกจ่ายพัสดุและทรัพย์สินของ อบต. การเตรียมและเบิก – จ่าย  ใบเสร็จรับเงินฯลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต. ฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์ของ อบต.ประจำปีและทำหน้าที่จำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้อง ใช้ในราชการ งานทะเบียนยานพาหนะ  รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest