สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคล  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓  งาน คือ

        (1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารงานบุคคล   งานข้อบังคับตำบล งบประมาณประจำปี งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์และงานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ         งานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร งานอาคารสถานที่  งานสนับสนุนและบริการประชาชน งานรัฐพิธีงานประสานโครงการฝึกอบรม งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ งานอำนวยการและประสานราชการ  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสะอาดสำนักงาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
        (2)งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา  งานวิชาการ  งานงบประมาณ งานรวบรวมสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และแผนปฏิบัติการ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
        (3) งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  งานกฎหมายและนิติกรรม  งานดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์  งานอุทธรณ์  งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติตำบล งานเลือกตั้ง รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest