ประวัติศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
     

     ตำบลท่านาเป็นตำบลเก่าแก่ประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาพื้นเมือง (ภาษาใต้) และนับถือศาสนาพุทธตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน แต่เดิมตำบลท่านามีแม่น้ำไหลผ่านไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ครั้งโบราณชาวอินเดียนำเรือสำเภาล่องมาค้าขายเป็นประจำ สองฝั่งลำน้ำจึงอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการประกอบอาชีพ ต่อมาได้มีนายทุนมาซื้อที่ดินของชาวบ้าน เพื่อนำไปทำเหมืองแร่ดีบุก ชาวบ้านจึงเปลี่ยนจากอาชีพด้านการเกษตรมาเป็นลูกจ้างในเหมืองแร่แทน เนื่องจากมีรายได้มากกว่า เมื่อมีการเลิกทำเหมืองแร่ ชาวบ้านก็กลับมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรดังเดิม แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เสื่อมโทรม จากการทำเหมืองแร่ดีบุก
     ตำบลท่านา ยกฐานะจากสภาตำบลท่านาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลกะปง ได้ยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 6 กันยายน 2547 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลกะปง โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา และเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาจนถึงปัจจุบัน

 

สภาพทั่วไป

       ที่ตั้ง
               องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอตะกั่วป่า ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดพังงา ประมาณ 42 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังต่อไปนี้
             
               ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลตำตัว  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา
               ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง และตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
               ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลเหล  อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา
               ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลเหมาะ  อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา

       ภูมิประเทศ
              สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวขจี บรรยากาศร่มรื่น มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งตำบล เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร แต่ก็มีพื้นที่บางส่วนของตำบลเป็นพื้นที่แบบดินเหนียวปนทราย ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนจึงทำให้สภาพดินส่วนใหญ่ไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากหน้าดินถูกชะล้างกลายเป็นพื้นที่ เสื่อมโทรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมตำบลท่านาและตำบลกะปง

       ลักษณะภูมิอากาศ
              สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะแบบมรสุมเขตร้อน มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งแบ่งฤดูกาลได้ 2 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน ธันวาคม - มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 785.10 มิลลิเมตร                                    
 
- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน เมษายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 4,553.30 มิลลิเมตร

        เนื้อที่
              องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 137 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 85,625 ไร่
 
       จำนวนหมู่บ้าน   

              จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้านโดยมี 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านฝ่ายท่า ตำบลท่านา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่านาบางส่วน สำหรับอีก 7 หมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา โดยแยกได้ ดังนี้

ตำบลท่านา
             - หมู่ที่         1        บ้านท่านา        - หมู่ที่  2        บ้านฝ่ายท่า
             - หมู่ที่         3        บ้านปากพู่        - หมู่ที่  4        บ้านบางพาง
ตำบลกะปง
             - หมู่ที่         1        บ้านบางกุ่ม       - หมู่ที่  2        บ้านกะปง
             - หมู่ที่         3        บ้านลำรู่          - หมู่ที่  4        บ้านท่ากะได

       ประชากร
             องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา มีประชากรทั้งสิ้น 4,748 คน แยกเป็น ชาย 2,335 คน        หญิง 2,413 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,903 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2.88 คน/ตารางกิโลเมตร ดังนี้

หมู่ที่/บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

ตำบลท่านา

 

 

 

 

หมู่ที่  1  บ้านท่านา

294

344

638

221

หมู่ที่  2  บ้านฝ่ายท่า

342

342

684

314

หมู่ที่  3  บ้านปากพู่

373

342

715

251

หมู่ที่  4  บ้านบางพาง

438

429

867

353

รวม

1,447

1,457

2,904

1,139

ตำบลกะปง

 

 

 

 

หมู่ที่  1  บ้านบางกุ่ม

199

223

422

179

หมู่ที่  2  บ้านกะปง

376

424

800

307

หมู่ที่  3  บ้านลำรู่

175

192

367

165

หมู่ที่  4  บ้านท่ากะได

138

117

255

113

รวม

888

956

1,844

764

รวมทั้งสิ้น

2,335

2,413

4,748

1,903

 

  * แหล่งที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

                     ท้องถิ่นอื่นในตำบล
ตำบลท่านาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา และอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาลตำบลท่านา

สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ

           ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำสวนยางพารา การทำสวนปาล์มน้ำมัน การทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด จำปาดะ ลองกอง ฯลฯ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มากเป็นอันดับหนึ่งของตำบล แต่เนื่องจากพันธุ์พืชส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ประกอบกับเกษตรกรขาดความรู้ในการจัดการและปรับปรุงจึงทำให้ได้ผลผลิตต่ำ นอกจากนี้การขายผลผลิตมักจะผ่านพ่อค้าคนกลางของการรวมกลุ่มและไม่มีตลาดกลางสำหรับจำหน่ายแลกเปลี่ยนสินค้า หากมีการปรับปรุงและส่งเสริมการตลาด ผลผลิตก็สามารถส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้

            อาชีพด้านหัตถกรรมจะเป็นอาชีพเสริมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาที่ว่างเว้นจากการทำสวน เพราะประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา ซึ่งการกรีดยางนั้นจะเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 02.00 น. - 12.00 น. ผลผลิตด้านหัตถกรรม ได้แก่ หมวกใบร่มข้าว ไม้กวาดดอกอ้อ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

       หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

การพาณิชย์                                                                                                                
            - โรงแรม 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมกะปงการ์เด้นรีสอร์ท ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา
การท่องเที่ยว                                                                                                                  
            - น้ำตกหินลาด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา                                       
            - น้ำตกลำรู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา                                         
            - น้ำตกแล่งหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา                                              
            
- บ่อน้ำพุร้อนคลองปลายพู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

สภาพทางสังคม

   สถาบันและองค์กรทางศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และมีวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
         - วัดปาโมกข์ (วัดปากพู่) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
         - วัดโฆสิตาราม (วัดกะปง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

   งานประเพณีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา มีงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
           -  งานวันขนมไทย จะจัดขึ้นในระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี
           -  งานแห่กระจาดเดือนสิบ จะจัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี
           -  งานให้ทานไฟและงานวันเด็ก จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี
           -  งานลอยกระทง จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
           -  งานวันผู้สูงอายุงานวันสงกรานต์ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี
             

   การสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง         
ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว ได้แก่                                                                                                                              
           - โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา                                                                                  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
           - มีสถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ด้านการบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม
          - ถนนลาดยาง             จำนวน   9 สาย                    ระยะทางรวม   31.50 กิโลเมตร           
          - ถนนคอนกรีต                    จำนวน 45 สาย                     ระยะทางรวม   60.27 กิโลเมตร           
          - ถนนลูกรัง                          จำนวน 77 สาย                     ระยะทางรวม 118.45 กิโลเมตร            
          - สะพานคอนกรีต          จำนวน 15 แห่ง                                                                    
          - สะพานเหล็ก                จำนวน   1 แห่ง                                                                   
          - สะพานไม้                จำนวน   1 แห่ง

 การไฟฟ้า
         องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา มีอัตราการมีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

 การประปา
         องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

 การโทรคมนาคม
           -  มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

 แหล่งน้ำธรรมชาติ
           - คลองสายสำคัญ         จำนวน 3 สาย ได้แก่ คลองกะปง คลองท่ากะได และคลองปลายพู่                       
           - ห้วย หนอง บึง และอื่นๆจำนวน 43 สาย                                                                             
           - น้ำตก                     จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกหินลาด น้ำตกลำรู่ และน้ำตกแล่งหิน                        
           - บ่อน้ำพุร้อน                   จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อนคลองปลายพู่ 

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
           - ฝาย                        จำนวน 8 แห่ง
           - บ่อบาดาล                  จำนวน 9 แห่ง
           - บ่อน้ำตื้น                   จำนวน 4 แห่ง
           - ประปาหมู่บ้าน             จำนวน 8 แห่ง

Share on Line
Share on Pinterest