ประชุมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัท ดังภูมิ จำกัด

ประชุมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัท ดังภูมิ จำกัด

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ข้าราชการและพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้งานเว็บไซต์

โดยบริษัท ดังภูมิ จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

Share on Line
Share on Pinterest