สังฆะ เพื่อสังคม

สังฆะ เพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายศรากูล สร้างสมจิตร์ หัวหน้าสำนักปลัด

จ.ส.ท. นพรัตน์ เกษมสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายสมมาศ ชูเกลี้ยง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

เข้าร่วมกิจกรรม "สังฆะ เพื่อสังคม" โดยมีผู้ว่าราชการ จ.พังงาและผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.พังงา

เป็นประธานจัดกิจกรรมฯ และร่วมเยี่ยมผู้ป่วยและมอบของฯ จำนวน 11 ราย ณ ม.3 (บ้านแล่งหิน)

และ ม.4 (บ้านบางพาง) ตำบลท่านา

Share on Line
Share on Pinterest