รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บริเวณ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ตำบลกะปง และม.2 ต.ท่านา

Share on Line
Share on Pinterest