ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ธ.ค. 2561
2 การบริหารความเสี่ยงองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 พ.ย. 2561
3 รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 พ.ย. 2561
4 แผนปฏิบัตการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2561
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ต.ค. 2561
6 ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 ต.ค. 2561
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ต.ค. 2561
8 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 มิ.ย. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 เม.ย. 2561
10 แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2